Obchodní podmínky - Finanční Hra

Používání webu www.financnihra.cz (dále jen „web“) a s ním spojené aplikace Finanční hra a souvisejících služeb (dále také jen „aplikace“) se řídí následujícími podmínkami smluvního vztahu mezi Vámi jako uživatelem aplikace (dále jen „uživatel“) a společností Finanční Hra, s.r.o., IČ: 177 24 171, se sídlem nám. Jiřího z Lobkovic 2163/2, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 375594 (dále také jako „Provozovatel“), jež aplikaci provozuje (tyto podmínky dále jen jako „Podmínky“).

Vznikne-li mezi Provozovatelem a uživatelem v souvislosti s užíváním aplikace spor, je uživatel oprávněn obrátit se na Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, https://www.coi.cz a https://adr.coi.cz/cs, jako subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Veškeré podrobnosti k možnosti mimosoudního řešení sporů jsou uvedeny na uvedených internetových stránkách České obchodní inspekce.

Vyloučení odpovědnosti

Informace obsažené na webu a v aplikaci týkající se zejména pojistných a finančních produktů a možností investic jsou ilustrativní a nepředstavují nabídku, poradenství, investiční doporučení ani analýzu pojistné či investiční příležitosti ze strany Provozovatele.

Předchozí ani očekávaná budoucí výkonnost investice nezaručuje skutečnou výkonnost investice, a to ani v budoucím období. Před investicí by uživatel měl provést vlastní analýzu rizik z hlediska právních, daňových a účetních konsekvencí, aniž by se výlučně spoléhal na informace v aplikaci. Cílový trh uvedených produktů nemusí odpovídat cílovému trhu uživatele.

Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a nejsou zaručeny návratnost investované částky ani případné vyplácení dividendy. Provozovatel upozorňuje, že u dividendových tříd rozhodne o případném vyplacení dividendy za příslušné období představenstvo, a to s přihlédnutím k výsledkům hospodaření fondu. Výnos u cizoměnových investičních nástrojů může kolísat v důsledku výkyvu měnového kurzu. Zdanění závisí vždy na osobních poměrech uživatele a dalších specifických okolnostech v konkrétním případu a může se měnit.

Úplné názvy podílových fondů, detailní přehled výkonnosti, informace o rizicích, včetně rizik vyplývajících ze zaměření na private ekvity investice, jakož i související informace, jsou zveřejněny u Provozovatele ve statutech daného fondu stejně jako sdělení klíčových informací, nebo prospekt fondu. Provozovatel není zprostředkovatelem prodeje a nákupu investičních produktů, avšak v případě zájmu uživatele může uživateli předat kontakty na osoby oprávněné prodej či nákup investičních produktů zprostředkovat.

Uživatel má možnost využít konzultaci s obchodními partnery Provozovatele uvedenými na webu, kdy tito mu poskytnou odbornou radu. Služby poskytnuté obchodními partnery Provozovatele se řídí ceníky obchodních partnerů Provozovatele.

1. Použití aplikace

1.1 Užitím aplikace, registrací do ní či jejím spuštěním uživatel potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a souhlasí s nimi. Pokud jsou tyto Podmínky přijímány zástupcem právnické osoby, tento zástupce tímto současně prohlašuje, že je osobou oprávněnou za dotčenou právnickou osobu jednat. Pokud uživatel s Podmínkami užití aplikace nesouhlasí, není oprávněn aplikaci užít, registrovat se do ní či ji spustit. Před dokončením registrace do aplikace je vyžadováno zaškrtnutí pole s názvem „Souhlas s VOP“, což se bez dalšího považuje za vyslovení souhlasu s Podmínkami uživatelem.

1.2 Aplikaci je možné užívat jen takovým způsobem, jenž není v rozporu s těmito Podmínkami a rovněž neporušuje majetková ani jiná práva třetích osob. Uživatel se především zavazuje, že:

∙ Aplikaci nebude užívat k činnosti porušující účinné právní předpisy
∙ Aplikaci nebude užívat takovým způsobem, jehož následkem by Provozovateli mohla být způsobena újma či mohlo dojít k narušení možnosti užívání aplikace pro jiné uživatele
∙ Aplikaci nebude užívat k odesílání, zpracování či přeposílání nevyžádané či reklamní pošty
∙ Bude při užívání aplikace dodržovat zásady slušnosti a morálky, zdrží se urážek či dehonestace ostatních uživatelů, Provozovatele nebo třetích osob.

1.3 Pokud Provozovatel získá podezření, že je aplikace užívána neoprávněným nebo nesprávným způsobem a/nebo v rozporu zejména s bodem 1.2 Podmínek, může po předchozím upozornění dotčeného uživatele, a výjimečně i bez takového upozornění, přijmout opatření vhodná k zamezení této činnosti či nápravě jejích následků. Porušení těchto Podmínek může mít za následek zrušení účtu dotčeného uživatele. Uživatel souhlasí, že v takovém případě bude jeho účet zrušen bez náhrady a případný uhrazený poplatek za užívání aplikace bude započten na náhradu újmy Provozovateli způsobené.

1.4 Provozovatel neodpovídá za obsah vytvořený, nahraný či připojený kterýmkoli uživatelem do aplikace.

1.5 Aplikace a s ní související data, uživatelská data, záznamy o aktivitách, uživatelem vložená data, jakož i související data vyjma dat multimediálních, jsou uložena na serverech umístěných na webu. Uživatel s takovým uložením výslovně souhlasí a poskytuje je Provozovateli k užití dle jeho uvážení.

1.6 Provozovatel zabezpečuje provoz aplikace v následujícím rozsahu:

Zabezpečení serverů aplikace na straně Provozovatele pomocí Firewallu. Provozovatel v tomto rozsahu technologií garantuje, že nedojde k případným únikům informací, především pak:

∙ případnému zneužití, poškození nebo ztrátě informací či dokumentů užívaných uživateli v rámci aplikace, a to včetně případné ztráty informací o postupu uživatele aplikace v aplikaci,
∙ případnému úniku informací o uživatelích aplikace.

V případě porušení garance dle tohoto bodu Podmínek má uživatel nárok na sankci Provozovatele dle bodu 4 Podmínek v rozsahu maximálně do výše zúčtované ceny za užití aplikace či příslušnou zaúčtovanou verzi licence.

1.7 Uživatel vstupuje do aplikace pomocí uživatelského jména a hesla. Provozovatel nenese odpovědnost za neoprávněné vniknutí do aplikace na základě užití uživatelského jména a hesla jiným uživatelem či třetí osobou při nedostatečném zabezpečení těchto údajů na straně dotčeného uživatele.

1.8 Aplikace je nabízena prostřednictvím veřejně přístupné počítačové sítě (internetu) na webu výhradně na vlastní riziko uživatele. Provozovatel nemůže vždy zaručit, že:

∙ Aplikace odpovídá nárokům a potřebám uživatele
∙ Aplikace obsahuje správné informace
∙ Aplikace bude k dispozici nepřetržitě a bezproblémově.

1.9 Náklady na potřebné připojení uživatele k veřejně přístupné počítačové síti (internetu) nejsou součástí ceny za užití aplikace a tyto náklady si každý uživatel aplikace hradí sám.

1.10 Ustanovení odchylná od Podmínek je možné sjednat v samostatné smlouvě. Odchylná ujednání v samostatné smlouvě mají přednost před ustanoveními Podmínek.

1.11 Rozsah aplikace vychází z funkcí aplikace popsaných na webu Provozovatele na adrese https://www.financnihra.cz/

1.12 Pro bezproblémové fungování aplikace doporučuje Provozovatel užití prostředí Microsoft Windows, Linux nebo Apple MacOS, a to s internetovým prohlížečem Google Chrome v nejnovější dostupné verzi.

1.13 Výuka v aplikaci se opírá o poznatky získané od následujících:

∙ Český statistický úřad
∙ Asociace účetních
∙ Asociace českých stavebních spořitelen
∙ Asociace penzijních společností
∙ Česká asociace pojišťoven
∙ Asociace realitních kanceláří
∙ Katastrální mapy – oceňovací územní tabulky
∙ Asociace pro kapitálový trh České republiky
∙ Česká národní banka
∙ praxe zkušených finančních, účetních a právních poradců.

1.14 Obsah předmětu výuky v aplikaci, jemuž se zjednodušeně říká „finanční gramotnost“, vychází z akademického světa, odborné literatury, praktických zkušeností, ale také logického myšlení.

1.15 Provozovatel aplikace podle svého nejlepšího svědomí a vědomí přizpůsobil metody výuky finanční gramotnosti pro výuku v on-line prostředí, a to s ohledem na maximální kvalitu a efektivitu provozu aplikace a souvisejících služeb.

1.16 S ohledem na proměnlivost úrokových měr, výnosů a obdobných ekonomických faktorů nelze zaručit, že fiktivní v rámci hry v aplikaci naspořená částka odpovídá zcela aktuálně naspořené částce, která by byla v daném čase v realitě. Je nutno brát v potaz následující:

1) Výpočty vychází z historických výnosů, jež se nemusí opakovat
2) Uživatel může mít jiné příjmy a výdaje – tedy je schopen spořit jinou částku
3) Výnos spočívá ve schopnosti vybrat správnou investici a rovněž v úspěšnosti uživatele, jež Provozovatel nemůže zaručit
4) Aplikace vychází z průměrů a statistik obyvatelstva České republiky a nelze tak vše konkrétně vztahovat na parametry dotčeného uživatele.

1.17 Uživatel jako spotřebitel prohlašuje, že si před registrací přečetl tyto Podmínky a rovněž dosáhl zletilosti, a není tak třeba souhlasu zákonného zástupce s užitím aplikace. V případě, že by nezletilý uživatel chtěl užít aplikaci, je třeba zaslat žádost písemnou formou na info@financnihra.cz – tato podmínka neplatí v případě doprovodu pověřeného instruktora aplikace (dále jen „moderátor“), jenž má k dispozici souhlas zákonného zástupce dotčeného uživatele.

2. Podmínky užívání aplikace

2.1 Aplikace je provozována v závislosti na množství objednaných přístupů do aplikace pro konkrétní uživatele na konkrétní období. Přístup do aplikace zahrnuje pouze právo na užívání aplikace v příslušném rozsahu dle bodu 2.3 Podmínek.

2.2 Objednávku přístupů do aplikace provádí registrovaný uživatel zpravidla v rámci aplikace v sekci Účet/Platby, případně jako neregistrovaný uživatel v příslušné sekci webu.

2.3 Nabízené přístupy do aplikace zahrnují dvě verze:

Základní varianta „Základní hra“

Po registraci se každý uživatel aplikace stává uživatelem základní varianty hry s názvem „Základní hra“ zdarma. Tato varianta hry uživatele aplikace k ničemu nezavazuje. V rámci této varianty hry je dostupné bezplatné kolo za rodinu „Čecháčkovi“ a některé potřebné herní materiály.

Základní hra nezahrnuje:

a) Jakoukoliv uživatelskou podporu
b) Rozšíření herních komponentů
cc) Rozšířené vyhodnocení hry

Možnost využívání bezplatného přístupu do aplikace není časově garantována a může kdykoliv skončit

V případě, že chce uživatel rozšíření hry Základní hra na rozšířenou variantu hry, je třeba dle ceníku uhradit poplatek za rozšířenou variantu hry jak je uvedena níže.

Rozšířená varianta

Po uhrazení poplatku uživatel obdrží kód k rozšířené variantě hry (dále také jen „Rozšířená varianta“), jehož zadání do příslušného pole v aplikaci aktivuje uživateli přístup ke všem materiálům dle této varianty. Výše poplatku za Rozšířenou variantu hry je vždy uvedena v rámci aplikace v sekci Účet/Platby.

Rozšířená varianta může být jednou z následujících forem:

a) Hra za kraje
b) Vlastní hra
c) Duel
d) Cvičná hra
e) Scénářová hra

Rozšířená varianta zahrnuje:

a) Uživatelskou podporu
b) Zápis uživatele do žebříčku/statistik na základě jeho her v rámci aplikace
c) Obdržení diplomu na konci dílčí hry v rámci aplikace
d) Plná verze všech událostí a kvízů, včetně scénářů ve hře v rámci aplikace
e) Účast na turnajích, real-time, duel a další rozšiřující prvky her v rámci aplikace

Platnost Rozšířené varianty je ukončena po vypršení platnosti kódu k Rozšířené variantě hry, kdy maximální délka platnosti kódu je 30 kalendářních dnů. Toto časové omezení platnosti Rozšířené varianty hry nemá za následek zrušení uživatelských účtů. Takové časové omezení platnosti Rozšířené varianty hry vychází ze skutečnosti, že její funkce:

a) vyžadují pro svůj běh infrastrukturu a aktivní práci Provozovatele,
b) kódy jsou spotřebované typicky do 30 kalendářních dnů,
c) situace a nabídka služeb Provozovatele se v budoucnu může změnit a Provozovatel by tak nemohl garantovat funkce Rozšířené varianty hry v době jejího zakoupení,
d) situace na trhu a možnosti provozování online služeb ve veřejně přístupné počítačové síti (internet) se v budoucnu může změnit.

V případě nákupu přístupu do aplikace formou dárkového poukazu je nutné uplatnit tento poukaz nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zakoupení za cenu dle aktuálního ceníku – po uplynutí této lhůty se tento poukaz na přístup do aplikace stává neplatným.

2.4 Provozovatel si vyhrazuje právo změnit varianty hry a jejich specifika, přičemž na tuto změnu bude uživatel vždy upozorněn prostřednictvím zadané e-mailové adresy nebo svého uživatelského účtu v rámci aplikace. Nové varianty her se považují za účinné po uplynutí 30 kalendářních dnů od jejich zveřejnění na webu nebo rozeslání informace o změně registrovaným uživatelům. Tato lhůta je dána pro poskytnutí dostatku času pro dokončení rozehraných dílčích her v rámci aplikace dle starých variant her.

3. Ceník, platební podmínky, odstoupení od smlouvy a reklamace

3.1 Web obsahuje taktéž seznam zpoplatněných služeb k aplikaci nabízených Provozovatelem nad rámec shora uvedených variant her, a to včetně uvedení cen. Ceny nabízených služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a případných veškerých souvisejících poplatků. Nabídka služeb a jejich ceny zůstávají v platnosti po dobu, po niž jsou zobrazovány na webu.

Tímto ustanovením není omezena možnost Provozovatele uzavřít samostatnou smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky služeb umístěné na webu jsou nezávazné a Provozovatel ani jeho obchodní partneři nejsou povinní uzavřít samostatnou smlouvu ohledně těchto služeb.

3.2 Na základě platného ceníku Provozovatele uveřejněného na webu uživatel uhradí poplatek za Rozšířenou variantu přes platební bránu, po čemž se mu Rozšířená varianta zpřístupní v jeho herním rozhraní. V případě, že Rozšířená varianta nebude zpřístupněna v herním rozhraní uživatele do 24h od přijetí platby Poskytovatelem, může uživatel reklamovat svoji objednávku na info@financnihra.cz

3.3 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno účinnými právními předpisy, vystaví Provozovatel na základě provedených plateb uživateli příslušný daňový doklad – fakturu se zákonnými náležitostmi. Provozovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Provozovatel uživateli po uhrazení příslušné ceny a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu uživatele uvedenou v jeho uživatelském účtu v aplikaci.

3.4. Moderátor se řídí individuální smlouvou o spolupráci, ve které je definován:

a) vztah s Poskytovatelem
b) podmínky zastupování Poskytovatele
c) podmínky užívání aplikace moderátorem

V případě ukončení vztahu o spolupráci náleží moderátorovi základní uživatelský účet na webu.

3.5 V případě potřeby reklamace nebo odstoupení od smlouvy budou tyto řešeny neprodleně a individuálně, přičemž žádosti o reklamace nebo odstoupení od smlouvy je možné podat písemně na adresu sídla Poskytovatele či elektronicky na příslušné kontaktní adresy uvedené na adrese www.financnihra.cz/kontakt.

3.6 Uživatel aplikace bere na vědomí, že zúčtováním příslušné uhrazené částky za Rozšířenou variantu hry či služby dle ceníku Provozovatele a jejich užitím fakticky dochází k jejich nenávratnosti. Provozovatel se přesto zavazuje k řádnému posouzení a maximálnímu možnému kladnému vyřízení všech odstoupení od smlouvy a reklamací doručených Provozovateli ve lhůtě do 30 kalendářních dnů od zakoupení Rozšířené varianty hry či služby využité uživatelem. Vyřízeny budou i žádosti zaslané po této lhůtě, bude však nutné přihlédnout ke spotřebované (využité) části Rozšířené varianty hry či dotčené služby, kdy s přihlédnutím k této skutečnosti je Provozovatel oprávněn poměrně snížit případnou kompenzaci uživateli.

3.7 Uživatel souhlasí s užitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku, zejména, nikoliv však výlučně, náklady na připojení k veřejně přístupné počítačové síti (internet) či náklady na telefonní hovory, hradí uživatel z vlastních finančních prostředků.

4. Dostupnost služeb

4.1 Provozovatel provozuje aplikaci v uvedeném rozsahu a za uvedených Podmínek. Nelze tak ze strany uživatele požadovat žádná další plnění, než ta, která jsou uvedena v těchto Podmínkách.

4.2 Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za vniklou či hrozící újmu uživateli, jež by mohla být způsobena nesprávným užitím aplikace ze strany uživatele, jakož i nedostupností služeb z důvodu nefunkčního připojení dotčeného uživatele k veřejně přístupné počítačové síti (internetu) nebo kvůli nefunkčnosti jiných systémů či programů uživatele.

4.3 Provozovatel neodpovídá za případnou škodu vzniklou ztrátou, zničením či poškozením dat v důsledku nesprávného užití aplikace uživatelem, a to včetně případné ztráty dat o postupu uživatele v dílčích hrách v rámci aplikace.

4.4 Provozovatel nezaručuje kompatibilitu aplikace s jinými aplikacemi než uvedenými v sekci 1 těchto Podmínek.

4.5 V případě nedostupnosti aplikace z důvodů ovlivnitelných Provozovatelem je uživatel oprávněn za níže uvedených podmínek nárokovat prodloužení platnosti příslušného kódu k Rozšířené variantě hry, respektive bezplatně nový kód k Rozšířené variantě hry jako sankci Provozovatele dle bodu 4.7. Podmínek.

4.6 Za důvody nefunkčnosti aplikace ovlivnitelné Provozovatelem lze označit především údržbu aplikace po dobu delší než nezbytně nutnou, aktualizaci aplikace či jiný úkon vyžadující dočasné znepřístupnění aplikace uživatelům. Mezi tyto důvody nepatří a nelze tak jako důvod k uplatnění sankce Provozovatele označit především:

∙ faktory mimo možnou kontrolu Provozovatele
∙ výsledek působení software nebo hardware třetí strany
∙ výsledek způsobený konáním či nekonáním uživatele nebo třetí strany
∙ výsledek způsobený nezvyklým či neočekávaným použitím aplikace
∙ nedostupnost aplikace během plánované servisní odstávky (odstávka do 12 hodin popř. delší než 12 hodin oznámena uživatelům v rozhraní uživatelského účtu alespoň 3 kalendářní dny předem)
∙ případné potíže způsobené v Beta provozu či zkušebním provozu aplikace.

4.7 Sankce Provozovatele ve formě prodloužení, respektive poskytnutí nového kódu k aplikaci uživatele do maximální výše zaúčtované částky je jediná možná kompenzace pro uživatele aplikace za nefunkčnost aplikace či dotčených služeb, nedostupnost aplikace z důvodů ovlivnitelných Provozovatelem či za možné škody vzniklé použitím aplikace, na něž se nevztahují jiná omezení odpovědnosti uvedená v těchto Podmínkách. Uživatel nemá právo na snížení příslušné zúčtované ceny za dané období ani na náhradu škody. Nárok dle tohoto bodu vzniká po prokazatelném omezení užití aplikace po dobu nejméně 72 hodin.

4.8 Výše sankce nemůže za žádných okolností převýšit cenu za příslušnou hru uhrazenou dotčeným uživatelem či příslušnou organizací

4.9 Doba výpadku aplikace se počítá od doby oznámení vzniku omezení dle bodu 4.7 uživatelem pracovníkům technické podpory Provozovatele. Bez tohoto předchozího oznámení nelze uplatnit nárok na sankci dle bodu 4.7 Podmínek.

4.10 Kontaktní údaje pro uživatelskou podporu a způsoby kontaktu jsou dostupné na adrese www.financnihra.cz/kontakt.

4.11 Dostupnost uživatelské podpory Provozovatele se liší dle verze aplikace uživatele. Reakční doba (tj. doba od zaevidování požadavku uživatelskou podporou Provozovatele do oznámení návrhu jeho řešení uživateli uživatelskou podporou Provozovatele) pro uživatelskou podporu Provozovatele je závislá na variantě aplikace, již dotčený uživatel užívá:

∙ Základní hra – uživatelská podpora Provozovatele ani reakční doba není garantována
∙ Rozšířená varianta– je garantována uživatelská podpora dle závažnosti výskytu omezení

5. Další práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící aplikaci a web jsou chráněny autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, jež by mohla jemu či třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící aplikaci a web.

5.2 Uživatel není oprávněn při užívání aplikace používat mechanismy, programové vybavení či jiné postupy, jež by mohly mít negativní vliv na provoz aplikace. Aplikaci je možné užívat jen v rozsahu, jež neomezuje možnost ostatních uživatelů užívat aplikaci a je v souladu s účelem aplikace.

5.3 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku neoprávněných zásahů třetích osob do aplikace či v důsledku užití aplikace v rozporu s jejím účelem.

5.4 Jakýkoliv software či data stažená z aplikace mohou podléhat taktéž právním předpisům upravujícím export Spojených států amerických a nelze je stahovat či jinak exportovat nebo reexportovat

(i) subjektům nacházejícím se na území Kuby, Iráku, Libye, Severní Koreje, Íránu, Sýrie, Ruské federace či jiných států, na něž uvalily Spojené státy americké embargo na zboží, jakož i občanovi či residentovi těchto zemí, anebo

(ii) jakékoliv osobě vedené na příslušných seznamech vydaných jednotlivými resorty vlády Spojených států amerických.

Souhlasem s těmito Podmínkami uživatel prohlašuje, že se nenachází na území jakéhokoliv shora uvedeného státu, není jeho občanem, rezidentem či pod jeho kontrolou, stejně jako není pod kontrolou žádné osoby ze shora uvedených seznamů.

5.5 Nedílnou součástí těchto Podmínek je zvláštní dokument s názvem „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ v souladu se nařízením (EU) č. 2016/679/EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

5.6 Výhradním partnerem pro distribuci aplikace je partnerská společnost Vzdělávací společnost pro finanční gramotnost, z.ú. pod IČ: 07065388, se sídlem V dolině 1515/1b, 101 00 Praha 10 – Michle.