GDPR - Finanční Hra

S Vaším souhlasem bude společnost „Finanční Hra, s.r.o.,“ IČ: 177 24 171, se sídlem nám. Jiřího z Lobkovic 2163/2, 130 00 Praha 3 – Vinohrady (dále jen „FH“) zpracovávat Vaše osobní údaje, abychom Vám mohli poskytovat informace z finančního trhu, informace o novinkách a nejnovějších produktech.

FH při ochraně osobních údajů postupuje v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dalšími účinnými právními předpisy.

Udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů FH souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů pro účely realizace práv a povinností dle těchto obchodních podmínek FH uvedených na webu www.financnihra.cz (dále jen „Podmínky“), pro účely vedení uživatelského účtu a účely zasílání informací a obchodních sdělení. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Účel a způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou využity k optimalizaci Vašeho profilu v rámci aplikace hry k rozvoji finanční gramotnosti dostupné na webu FH na www.financnihra.cz (dále také jen „aplikace“), dále k zasílání nabídek k účasti na osobních setkáních, propagačních akcích a k jiným formám Vaší spolupráce s FH, jakož i k účasti na průzkumech vedených FH. Dále budou Vaše údaje použity k získání přehledu o Vašich zkušenostech s produkty na finančním trhu, výsledcích odehraných dílčích her v rámci aplikace Finanční hra (dále jen „aplikace“) a v neposlední řadě Vás FH bude kontaktovat s nabídkou finanční, účetní či jiné odborné konzultace. Vaše údaje tedy budou využity zejména ke dvěma hlavním účelům:

1) Analýza finanční gramotnosti v krajích/obcích/městech, kdy postupným vývojem aplikace dojde k přizpůsobování a aktualizaci data (jako jsou ceny nemovitostí, nákladovost na životní potřeby, ceny nájmů a služeb). 2) K tomu, abychom Vám mohli poskytovat informace a nabídky šité Vám na míru.

Vaše údaje budeme využívat výlučně k popsaným účelům a po dobu, po kterou nám ponecháte svůj souhlas. Vyslovením souhlasu a následným využíváním aplikace souhlasíte se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem FH na e-mailovou adresu uvedenou ve Vašem uživatelském účtu v aplikaci, a dále souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení tamtéž.

Kdykoliv se na nás můžete obrátit s dotazem ohledně zpracování Vašich údajů, jakož i s odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Zpracováním osobních údajů je myšleno, že budeme zpracovávat následné údaje či kategorie údajů:

- Vaše jméno a příjmení
- Vaše datum narození (kvůli rozdělení věkových kategorií a následnému přizpůsobení herního vývoje)
- Vaše místo bydliště (kvůli rozdělení do lokační gramotnosti a přizpůsobení lokálních seminářů) - Váš mobilní a elektronický kontakt (kvůli zasílání výsledků her, PROMOkódů, nabídka opakovaných služeb, novinky z trhu)
- Vaše pracovní zařazení (kvůli určení rizikové skupiny v životním pojištění a s tím spojenou cenu produktu)
- Vaše výška a váha (kvůli odhadu zdravotních rizik, která mohou mít vliv na produkty, s nimiž se v rámci hry seznamujete)

Vaše data budou zpracovávána ručně i automaticky. Můžeme použít některé základní profilování Vašich dat s cílem lépe přizpůsobit doporučení odborníků v oblasti finanční, účetní i právní uživatelům aplikace a dále, které nám pomohou identifikovat kvalifikované odborníky, s nimiž by společnost FH mohla spolupracovat za účelem doporučení jejich služeb uživatelům. Zaškrtnutím políčka „souhlasím se zpracováním osobních údajů“ vyjadřujete svůj souhlas s tím, že FH může zpracovávat Vaše shora popsané osobní údaje.

Pro řádné využití služeb FH a aplikace je nezbytné, abyste souhlasili s ukládáním tzv. cookies na Vašem zařízení, na němž užíváte aplikaci a web. Povaha aplikace a souvisejících služeb neumožňuje tyto poskytovat bez využití souborů cookies pro účely služby Google Analytics.

Sdílení osobních údajů s dalšími společnostmi

FH se zavazuje veškeré Vaše osobní údaje náležitě chránit a nijak nezneužít, především je pak bez Vašeho souhlasu neposkytnout žádným třetím stranám a nenakládat s nimi v rozsahu větším než nezbytném.

Vaše osobní údaje mohou být sdíleny s jinými společnostmi, zejména se společností, která se podílí na vývoji aplikace. Vaše osobní údaje mohou být sdíleny také s některými třetími stranami, například s poskytovateli informačních technologií pro účely rozvoje aplikace a technické podpory, auditory a konzultanty za účelem ověření souladu předpisů FH s vnějšími a vnitřními požadavky, státními orgány včetně orgánů činných v trestním řízení, a dále nástupci nebo obchodními partnery FH.

Zpracováním osobních údajů uživatele může FH pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele, s čímž užíváním aplikace vyslovujete souhlas.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu existence Vašeho uživatelského účtu uživatele v aplikaci.

Doba, na kterou budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, se odvíjí od doby, po niž budete aktivně využívat našich služeb – to znamená 6 kalendářních měsíců od Vaší poslední dílčí hry v rámci aplikace, jež byla odehrána pod Vaším uživatelským účtem. Po uplynutí této doby Vám bude zaslán upozorňující mail, dle nějž máte 3 kalendářní měsíce k odehrání dílčí hry v rámci aplikace, jinak bude Váš uživatelský účet anonymizován (tj. dojde k anonymizaci veškerých poskytnutých osobních údajů a uživatelsky vytvořených dat). Veškeré poskytnuté osobní údaje a uživatelsky vytvořená data budou anonymizována také v případě zrušení uživatelského účtu uživatele v aplikaci ze systému Provozovatele.

Osobní údaje budou následně uloženy po tuto dobu:

- trvání smluvního vztahu mezi uživatelem a Poskytovatelem (vč. případné záruční doby a do uplynutí promlčecí doby po jejím skončení v délce až tří let)
- nezbytnou k plnění povinností Poskytovatele dle daňových a účetních právních předpisů (až 10 let)
- pro potřebu zasílání obchodních sdělení do odvolání souhlasu (nejvýše však 5 let po zrušení uživatelského účtu).

Váš souhlas je zcela dobrovolný a může být kdykoliv odvolán na adrese info@financnihra.cz. Na stejné e-mailové adrese můžete požádat o změnu či opravu osobních údajů, jež pro vás uchováváme v rámci Vašeho osobního profilu. Pokud neposkytnete svůj souhlas či jej odvoláte, nebudeme schopni Vám nadále poskytovat služby z finančního prostředí. Stejně tak budeme nuceni Váš uživatelský účet na webu nenávratně zrušit.

E-mail

Rádi bychom s Vámi komunikovali efektivně a rychle. Proto dáváme přednost e-mailové komunikaci.

Zakliknutím pole s názvem „Souhlasím“ vyslovujete souhlas, že můžeme pro komunikaci, zasílání nabídek, výsledků Vašich jednotlivých dílčích her v rámci aplikace, spolupráce a pozvánek používat výhradně Váš e-mail.

Telefonní kontakt

Velice oceníme, když budeme mít možnost s Vámi komunikovat telefonicky. Nemáme v úmyslu Vás obtěžovat automatickým voláním. Rádi bychom měli možnost se s Vámi spojit rychle, pokud to bude důležité anebo pokud budeme potřebovat něco operativně projednat, třeba naplánovat schůzku s naším moderátorem.

Telefonní číslo slouží také pro ověření registrace a následně k odemčení všech úrovní aplikace, jež FH vyvíjí. Za tímto účelem jsou zasílány SMS zprávy s přístupovými kódy.

Zakliknutím pole s názvem „Souhlasím“ vyslovujete souhlas s tím, že bude Vaše telefonní číslo použito k uvedeným účelům.

Žebříček hráčů

Zakliknutím pole s názvem „Souhlasím“ vyslovujete souhlas s tím, že se bude výsledné skóre Vašich dílčích her v rámci aplikace zobrazovat v žebříčcích na webu společně s Vámi nastaveným jménem Vašeho uživatelského účtu a datem příslušné dílčí hry v rámci aplikace ostatním uživatelům.

Vaše práva

Pro úplnost Vás nad rámec výše uvedeného poučujeme o Vašich dalších právech v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů. Máte právo

- být informován o zpracování Vašich osobních údajů
- na přístup k osobním údajům, tedy můžete nás požádat o sdělení, zda či jak konkrétně Vaše osobní údaje zpracováváme
- na opravu, resp. doplnění osobních údajů
- na výmaz Vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme i přesto, že již nemáme oprávněný zájem nebo jestliže jste vznesli námitku proti zpracovávání osobních údajů a neprokázali jsme, že zájem FH převažuje Vaše zájmy. Toto právo se neuplatní, jestliže trvá jiný právní důvod ke zpracování Vašich osobních údajů (např. plnění ze smlouvy)
- na omezení zpracování, jestliže nám na info@financnihra.cz oznámíte, že Vaše osobní údaje, které shromažďujeme, jsou nepřesné, a to do ověření správnosti uvedených údajů a dále také, jestliže jsou Vaše osobní údaje zpracovávány protiprávně, popř. jestliže již osobní údaje nepotřebujeme k zajištění služeb pro Vás
- na přenositelnost údajů – jestliže nás o to požádáte, předáme Vaše osobní údaje v elektronické podobě jinému správci
- vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů, a to prostřednictvím info@financnihra.cz FH zhodnotí, zda má oprávněný zájem na zpracovávání osobních údajů a po dobu hodnocení nebudeme Vaše osobní údaje zpracovávat
- nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Máte také právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů. Pokud budete mít stížnost ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů, prosím, obraťte se na nás prostřednictvím info@financnihra.cz Jestliže nebude v našich silách Vám vyhovět, můžete se obrátit na dozorový orgán, tedy na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa: posta@uoou.cz. Další informace naleznete na www.uoou.cz.

Kontaktní údaje správce

Jestliže máte jakýkoliv dotaz nebo prosbu ohledně zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit písemně na adresu v kontaktech nebo e-mailem na info@financnihra.cz